A/A – άψητο

A/A (1): (alpha-alpha) first rate

A/A (2): (alpha-alpha) AWOL

αατα! (ΑΑΗ-tah!) and that’s the way the cookie crumbles

α γεια σου!  (ah yee-AH soo!) now you’re talking

α καλά:   (ah-kal-AH) yeah right!

αβαβά: (ah-vah-VAH) bogus

αβανιά: (ah-van-YAH) defamation

αβάντα: (ah-VAN-tah) to give someone (or to have) an advantage

αβανταδόρος: (ah-van-tah-DOR-oss) wingman

αβατάρι: (ah-vah-TAR-ee) avatar

αβγά:   (ah-VGAH) members or supporters of the  Golden Dawn party; literally, “eggs”

αβέλω: (ah-VELL-oh) to do something (gay slang)

αβέλω πλουτς:  (ah-VELL-oh plooch) a happy camper (gay slang)

αβέρτα: (av-ERT-ah) big time, clearly, without shame or remorse

αβέρτα κουβέρτα: (av-ERT-ah coo-VER-tah) big time, clearly, without shame or remorse

ἁβροβάτης: (av-ro-VAT-iss) effeminate gay person  (ancient Greek slang)

ἁβροβόστρυχος:  (avro-VOSS-trick-oss) gay person with girly locks of hair (ancient Greek slang)

αβυζαλέο ντεκολτέ: (av-ee-sal-EH-oh deh-col-TEH) bounteous cleavage; literally, “abyssal décolletage”

αβυζαλέο ντεκολτέ: (av-ee-zal-EH-oh deh-col-TEH) flat chested woman; literally, “titless décolletage”

άβυσσος το μουνί της γυναίκας!  (AVE-iss-oss ee psee-HEE tiss gkee-NECK-ass) when you deal with women, go figure! Literally: “a woman’s vagina is an abyss”

αγαθομούνα:  (ag-ath-oh-MOON-ah) gullible broad (see μούνα); literally, “naive vagina-bearer”

αγαθομούνης:  (ag-ath-oh-MOON-iss) gullible dude prone to pussy-whipping; literally, “naive with vaginas”

αγαθοψώλης: (ag-ath-oh-PSOL-iss) gullible dude prone to pussy-whipping; literally, “gullible penis-bearer”

αγαμήτου και απάρτου γωνία:  (agg-AM-itt-oo keh app-ARE-too go-KNEE-ah) a person with no sex-life; literally, “living on the juncture of Unfucked and Unshagged Streets”

αγαπητιλίκι: (agg-app-it-ill-EEK-ee) philandering

αγαπώ! (agg-ah-POH) I love it! Used both literally and ironically

αγαρμπομούνα: (agg-arb-oh-MOON-ah) clumsy broad (see “μούνα”)

ἀγγεῖον: (agg-EE-on) vagina (ancient Greek slang)

αγγελομούνα:   (agg-el-oh-MOON-ah) an angelic broad (see μούνα); literally, “angel-cunt”

αγγελοπούτα:   (agg-el-oh-POOT-ah) angelic whore

αγγλέουρας:   (agg-LEH-oo-rass) limey, englishman

αγγλικούρα:   (agg-lee-COOR-ah) pretentious anglicism

αγγουρέτο:  (agg-oo-RETT-oh) something difficult and painful, a pain in the ass; literally, “a small cucumber”

αγγούρι:   (agg-OO-ree) something difficult and painful, pain in the ass, rough end of the pineapple; literally, “a cucumber”

άγιο είχε:  (AH-yo EE-heh) someone was watching over him

αγκαθίτσα: (agg-ath-IT-sah) a woman who is a pain in the ass; literally, “a small thorn”  (regional slang)

αγοράζω οικόπεδο: (agg-ohg-RAZZ-oh eek-OP-ed-oh)  to slip and fall on the ground; literally, to “buy a plot of land”

αγορίτσι (1):  (agg-oh-REE-chi) effeminate boy, sissy

αγορίτσι (2):  (agg-oh-REE-chi) tomboy

αγριογκέι:  (agree-oh-GAY) ferocious gay dude

αγριόπουστας:  (agree-OPP-oo-stass) ferocious gay dude

αγύριστο κεφάλι: (a-GKEE-riss-toh keph-AL-ee) blinkered

αδειάζω:  (ad-ee-AZZ-oh) to totally diss someone; literally, “to empty”

αδελφάτο:  (ad-elf-AT-oh ) gay brotherhood; literally, “sisterhood”

αδελφή:  (ad-elf-EE ) gay person; literally, “sister”

αδελφή του ελέους:  (ad-elf-EE too el-EH-oos) sister of mercy, gay person

αδελφή ψυχή (1): (ad-elf-EE psee-HEE) a soulmate

αδελφή ψυχή (2): (ad-elf-EE psee-HEE) a gay dude

αδελφίνι:   (ad-elf-EE-knee) little gay dude, literally “little sister”

αδελφομάνα:  (ad-elf-oh-MAN-ah) fag hag

αδερφάρα:  (ad-erph-ARE-ah) uber-faggot, mega-queer; literally, “ultra-sister”

αδερφή νοσοκόμα:  (ad0-err-FEE no-so-come-ah) gay, faggot, queer; literally, “nurse”

αδερφούλα:  (ad-err-FOOL-ah) gay, queer; literally, “little sister”

αδήλωτη:   (ah-DILL-ott-ee) freelance prostitute who is unregistered with the health authorities

αέρας (1):   (ah-ERR-ass) arrogance; literally, “air”

αέρας (2):   (ah-ERR-ass) intangible value; literally, “air”

αέρας κοπανιστός:   (ah-ERR-ass cop-an-iss-TOSS) nonsense, bullshit; literally, “bashed air”

αερογάμης (1):   (aero-GAMM-iss) lousy fuck; literally, “aero-fucker”

αερογάμης (2):   (aero-GAMM-iss) dry humper

αεροπλανάκι:  (aero-plan-ACK-ee) pyramid scheme; literally, “little airplane”

αετός νυχάτος:  (ah-ett-OSS knee-HAT-oss) very sharp fellow; literally, eagle with claws

αηδόνι:  (ah-ee-DON-ee) a burglar’s instrument; literally, “nightingale”

Αθηνέζος:  (ath-een-EZZ-ozz) derogatory term for an Athenian, an “Athenisian”

αιδοίον πέλαγος:  (ed-EE-on PELL-agg-oss) crowd of women; literally, “sea of vaginas”

αιδοιοφόρο:  (ed-ee-oh-PHOR-oh) sexist term for  women; literally, “vagina bearer”

άι κιού ραδικιού:  (IQ rad-EE-que) dead slow, dead stupid; literally, “with the IQ of a chicory”

άκα: (ACK-ah) a.k.a, also known as

ακάποτο: (ack-APP-ott-oh) bare-back, without a condom

ακατοίκητο: (ack-at-EEK-it-oh) doofus, idiot; literally, “uninhabited (brain)”

ακαφελόγιστο: (ack-aph-el-OGG-iss-toh) state of mentally unfitness due to lack of a  morning coffee

ακόμα γελάω:  (ack-OM-ah gel-AH-oh) I am still laughing

ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον εβγάλαμε: (ack-OMMAH den ton VGA-lamm-eh YA-nni ton ev-GALA-meh) don’t count your chickens before they hatch; literally, “we have not seen him yet, and we have named him John”

ακονισμένος: (ack-on-is-MEN-oss) sharp fellow

ακουμπάω (1):  (ack-oom-BAH-oh) to fuck; literally, “to touch”

ακουμπάω (2):   (ack-oom-BAH-oh) to spend a lot of money; literally, “to touch”

ακουσμένη: (ack-ooss-MEN-ee) notorious whore or gay person

άκρες:   (ACK-ress) to have connections; literally, “edges”

ακριβοπουτάνα:  (ack-ree-voh-poot-ANNA) expensive whore

ακυρίλα: (ack-irr-EE-lah) lameness

άκυρος:  (ACK-eer-oss) lame, dweeb, unpopular, socially awkward, bunk

αλάδωτο:  (al-AD-ott-oh) bogus hash without THC, literally “without oil”

αλάδωτος:  (al-AD-ott-oss) offensive term for a Jew; literally, “without oil, i.e., unbaptized”

αλάνι: (al-AN-iss) street-smart, alley cat

αλανιάρα: (ala-knee-ARE-ah) street-smart girl

αλανιάρης:  (allah-knee-ARE-iss) street-smart dude

αλβανό: (al-VAN-oh) derogatory expression for an Albanian

αλβανόμορφο:   (al-van-OH-morph-oh) very derogatory expression for an Albanian, literally “albanomorphic”

αλβανός:  (al-van-OSS) third-rate Albanian weed

αλβανόσκαγια:    (al-van-OSK-ah-ya) offensive expression for salt ammo, meant to hurt but not to kill an intruder; literally, “Albanian pellets”

αλέθω το ίδιο βρωμάρι: (al -ETH-oh toe ID-yo vro-MAR-ee) I repeat myself ad nauseam

αλητόμουνο:  (ali-TOH-moon-oh) tramp girl, literally “tramp vagina”

αλητόπουστας:   (ali-TOP-oo-stass) gay tramp

άλκης:   (ALCK-iss) alkie, drunkard

αλλαξιά: (allah-XEE-ah) any type of exchange, switcheroo

αλλαξοκώλης: (allah-xoh-COLL-iss) one who alternates between fudgepacking and getting fudgepacked on a quid pro quo basis, switcheroo; literally, “he who exchanges his ass”

αλλαξοκώλι:  (allah-xoh-COLL-ee) switcheroo, quid pro quo fudgepacking; literally, “ass-exchange”

αλλαξοκωλιά:  (allah-XOH-coll-ya) switcheroo, quid pro quo fudgepacking; literally, “ass-exchange”

άλλη ομάδα:  (AL-lee oh-MAD-ah) gays; literally, “the other team”

άλλο Τουπαμάρος κι άλλο το μουνί της Μάρως: (AL-oh Tupamaros key ALL-oh toh moo-KNEE tiss MAR-oss) don’t compare apples and oranges, literally ” the Tupamaros are different from the vagina of  Maro.”

αλμπάνης:  (al-BAN-iss) quack doctor

αλόγα:   (a-LOG-ah) tall woman, literally, “horse-woman”

αλογομούρης:   (allo-go-MOOR-iss) horse-race gambler; literally, “horse-face”

αλοιφή: (ah-VELL-oh) drunk, wasted; literally, paste

αλυσιδιά: (ally-sid-YA) chain-hit

αμαζόνος:   (ama-ZON-oss) a gay person; literally, “an amazon dude”

αμάλλιαγος:   (a-MAL-ya-goss) beginner, green; literally, “without hair”

αμαρτωλό:   (am-are-TOLL-oh) trampy chick, jail-bait; literally, “sinful”

ἄμβων:  (AM-von) vaginal labia (ancient Greek slang)

αμελέτητα: (am-elle-ETT-ee-tah) prairie oysters, balls; literally, “the unmentionables”

αμερικανάκι:  (america-NACK-ee) naive person, sucker, fool, chump; literally,  “young American

αμερικανιά:   (american-YA) American blockbuster movie, any tacky American product

αμερικάνικη φούντα:  (ameri-CAN-ick-ee FOON-tah) marijuana; literally, “American weed”

αμέτι μουχαμέτι:   (am-ETTY moo-ham-ETTY) one way or the other, like it or not

αμνί:  (am-KNEE) pussy, cunt; literally, “little sheep”

αμολάω μελάνι: (ammo-LAH-oh mel-ANNE-ee) I’m  getting outta here; literally, “I’m releasing ink”

αμπαλέα: (amp-ah-LEH-ah) in a state of hysteria

αμφί:   (am-PHEE) bisexual person, ambisextrous

αμφίβιος:   (am-PHEE-vee-oss) bisexual person, ambisextrous; literally, “an amphibian”

αμφιλοχίας:   (amphi-loch-EE-ass) bisexual person, ambisextrous; literally, “bi sergeant”

αν δεν βρέξεις κώλο, δεν τρως ψάρι: (anne den VREX-iss KO-loh, den tross PSA-ree)  no pain, no gain;  literally, “if you don’t get your ass wet wet, you eat no fish”

αν η γιαγιά μου είχε ρόδες:  (anne ee ya-YA moo EE-heh RO-dess) if pigs could fly; literally, “if my granny had wheels…”

ανάθεμα στο κεφάλι σου! (an-ATH-em-ah stoh keph-AL-ee soo) may your head be damned!

ανακαταγραφή:  (anna-cat-agg-raph-EE) when the Greek Communist Party revokes someone’s membership (political slang)

αναμουνή:  (anna-moo-KNEE) waiting for pussy

ανάποδο γαμώτο:  (an-APP-oh-doh ga-MOTTO) butt ugly, literally “like an upside-down fuck”

αναρχίδι:   (anarch-EE-dee) anarchist asshole

αναρχομούνι:  (anarcho-MOO-knee) anarchist cunt

αναρχοπατέρας: (anarcho-pa-TER-ass) anarchist leader

αναρχοσταλίνα:   (anarcho-stal-EEN-ah) anarcho-stalinist

ἀνασεισίφαλλος:  (anna-sis-EE-phal-os) woman delivering hand-jobs (ancient Greek Slang)

ἀνασύρτολις:  (ana-SIR-tol-iss) total slut (ancient Greek Slang)

ανάφτρα (1):  (anne-APH-trah) cock teaser; literally, “she who ignites”

ανάφτρα (2):   (anne-APH-trah) porn movie fluffer; literally, “she who ignites”

ανδρούτσος: (ant-ROOCH-oss) butch, macho, bull-dyke

ανεβάζω στροφές: (anne-evv-AZZ-on stroph-ESS) to speed up, to get one’s ass in gear; literally, “to increase revs”

ανέβασμα: (anne-EVV-az-mah) to get high

ανέμη:  (anne-EMM-ee) gay fellow, literally, “a spinning wheel”

ανεμόκαυλα:   (anne-emm-OH-kah-vlah) “weathering hardon”

ανήκει στον Κώδικα (του Χαμουραμπί):  (anne-EEK-ee ston COD-eek-as too Hammurabi) fugly woman; literally, “she belongs to the Code of Hammurabi”

ανθηρόστομος: (anne-thirr-OSS-tom-oss)  foul-mouthed; literally, “flower-mouthed”

ανθισμένος αρχιδόκαμπος: (anne-thiss-MEN-0ss arc-ee-DOCK-amp-oss) a place frequented by many men; literally, “a testicle field in bloom”

ανοίγω κάρτα (με κάποιον) (anne-IGG-oh CART-ah meh CAP-yon) to have a beef with someone (prison slang); literally, “to open a card”

άνοιξε ο κώλος μου: (ANNE-eek-seh oh KOL-oss moo) my luck has changed to the better, literally “my anus is opening”

ανπαίκταμπλ: (un-PECK-tah-ble) amazing, unparalleled (pseud0-anglicism)

ανπιστέφταμπλ: (un-pea-STEPH-tah-ble) unbelievable (pseud0-anglicism)

αντάμης:  (ant-AH-miss) bro

αντάμικα: (ant-AM-ick-ah) in a manly, bro-like manner

άντε γεια:  (ANT-eh ya) so long, see you (sometimes in an ironic sense)

άντε κατούρα: (ANT-eh kah-TOUR-ah) piss off

άντε τώρα να βγάλεις άκρη:   (ANT-eh torah nah VGA-liss ACK-ree) go figure

άντερα:  (ANT-err-ah) the internal workings of something; literally, “entrails”

αντικούκου: (anti-COOK-oo) a complete turn-off

αντικρά:  (anti-KRA) anti-state anarchist, libertarian

αντιμούτσουνος:  (anti-MOOT-soon-oss) representative (Cyprus idiom)

αντιναυτικό:   (anti-naff-tick-OH) lacking seamanship

αντιπαθητικόπουστας:  (anti-path-ee-tick-OPP-oos-stass) an  obnoxious gay person

αντίσκηνο: (anti-SKIN-oh) pitch-a-tent, hardon

αντισός: (anti-SAUCE) things unlikely to fall in an exam, hence not worth studying; literally, “anti-S.O.S.”

αντίφας: (ant-EE-phass) anti-fa, anti-fascist

αντιχού:   (anti-HOO) smokescreen,  ruse

αντρικό μουνί:  (ant-ree-KOH moo-KNEE)   asshole, literally “male vagina”

ἄντρον:  (ANT-ron) vagina, literally, “cave” (ancient Greek slang)

αντρουά: (ant-roo-AH) macho, butch

αντρούτσος: (ant-ROOCH-oss) butch, macho, bull-dyke

αντροχωρίστρα: (andro-whore-ISS-trah) home wrecker

αντώνης:  (anne-TON-iss) add-on credit card holder; literally, “Anthony” (rhymes in Greek with add-on)

ανύπαρκτο: (anne-EEP-arc-toss) unreal, out of this world

ανωμαλάκας: (anne-oh-ma-LACK-ass) perverted wanker

ανωμαλάρας: (anne-oh-mal-ARE-ass) big-time perv

ανωμαλιάρης: (anne-oh-mal-YAR-iss) pervy dude

ανώμαλος:  (ann-OM-al-oss) pervert

άουτινγκ: (outing) outing (from the closet)

απ’ αυτές:  (app-aff-TESS) gay person, literally, “one of them”

άπαιχτος: (APP-eck-toss) amazing, unparalleled person

άπαρ: (APP-are) unacceptable

απασφαλίζω: (app-ass-phall-EASE-oh) to go ballistic, to go apeshit, to go batshit; literally, to “remove the safety pin”

άπατα: (APP-at-ah) bottomless vagina or anus

απαύτωμα: (ap-APH-tom-ah) the horizontal bop, the big nasty, shag

απαυτώνω:  (app-aph-TON-oh) to fuck, to get laid, to shag

απεόφοβος: (app-eh-OH-phob-oss) one who is not humbled by a humungous shlong

απντέη: (up-DAY) update

από και κλείεται: (app-OH keh KLEE-ett-eh) no fucking way

[…] από τα Λιντλ: (app-OH tah Lidl) a poor man’s […]; literally, “from Lidl.”

από τον κώλο στο μουνί, δυο δάχτυλα και κάτι:  (ap-OH ton KO-lo sto moo-KNEE d’yo DACK-till-ah keh CAT-ee) very short distance; literally, “the asshole is at a two-fingers’ distance from the twat”

από φελλό: (app-OH fell-OH) airhead, bimbo; literally, “made of cork”

από φωνή… μουνάρα! (app-on phon-EE moon-ARE-ah) said of any female singer who lacks a good voice but is otherwise hot; literally, “voice-wise she is an uber-pussy”

αποδεικνύω ότι δεν είμαι ελέφαντας: (app-oh-dick-KNEE-oh OTT-ee den EE-meh el-EPH-ant-ass) to prove the obvious; literally, “to prove I am not an elephant”

αποκατινά: (app-oh-ka-teen-AH) genitals, doodads; literally, “underlings”

αποκλίνων: (app-0h-KLINN-on) deviant

αποτέτοιωμα: (app-oh-TETT-yom-ah) to bang someone

απ’ τα παιδιά σου να τα βρεις! (ap tah ped-YA soo nah tah VRISS) may you find retribution from your children!

απ’ το Θεό θα το βρεις! (ap ton theh-OH thah to VRISS) may you find retribution from God!

αράζω: (are-AZZ-oh) chill-out

αράζω την πέτσα μου: (are-AZZ-oh teen PET-sah moo) I’m chilling-out; literally, “I lay down my skin”

αραλίκι: (are-ah-LICK-eeh) chilling-out

αράπης: (ah-RAP-iss) black person, nigger, nigga, nig-nog, porch monkey, coon (offensive)

άραξε πετσόνι! (ARE-axe-eh pet-SONY!) chill your beef, relax dude!  literally, “lay down your skin”

άραξε στην πέτσα σου!  (ARE-axe-eh teen PET-sah soo) chill your beef, relax dude! literally, “lay down your skin”

άραξε το πτώμα σου! (ARE-axe-eh toe PTO-mah soo) chill your beef, relax dude! literally, “lay down your skin”

αραπόπουτσα: (are-app-OP-oo-cha) eggplant; literally, “black man’s penis” (regional slang)

αραχνοαίσθηση: (are-ach-no-ESS-thee-see) spider-sense

αραχνομούνα: (are-ach-no-MOON-ah) broad whose vagina is collecting spiderwebs due to lack of use  (see μούνα)

αραχτός: (are-ACH-toss) lazy and overtly relaxing person

αρβύλα: (are-VEAL-ah) disinformation; literally, “an army boot”

ἀπεψωλημένος: (app-epp-sol-ee-MEN-oss) deviant with one’s penis (ancient Greek Slang)

ἀπόψυγμα:  (app-OPS-ee-gmah) piece of shit (ancient Greek Slang)

ἀποψωλέω: (app-oh-psoll-EH-oh) to flaunt one’s penis (ancient Greek Slang)

αποτέτοιωμα: (app-oh-TETT-ee-oh-mah) the horizontal bop, the big nasty

αργάμιση: (are-GAH-miss-ee) half-past late

αριστερίλα:  (are-iss-terr-EE-lah) left-wing stuffiness

αριστεριτζής:  (are-iss-terr-ee-JISS) leftist opportunist

αριστερό ποντίκωμα: (are-iss-terr-OH pon-DICK-oh-ma) left-hand mousing, i.e. wanking while surfing

αριστερό σερφάρισμα: (are-iss-terr-OH surf-ARE-iss-ma) left-hand surfing, i.e. wanking while surfing

αριστερόμετρο:  (are-iss-terr-OH-met-roh) fictional instrument that measures how left-wing one is; said of leftists who gauge is someone is left-wing enough  (political slang)

αριστερός ή δεξιός;  (are-iss-terr-OSS ee DEX-ee-oss) are your testicles right or left-leaning, i.e.,do they settle in the right side or the left side of tour trousers? Literally, “are you a leftist or  rightist?”

αριστεροφιλελές:  (aris-ter-p’-phil-elle-ESS) leftist libertarian

αρκουδίσιο: (are-coo-DISS-yo) air conditioner; literally, “bear-conditioner”

αρκουδίτσα:  (are-koo-DITT-sah) little bear (gay slang)

αρκούδος:  (are-KOO-doss) bear (gay slang)

αρκούρδος:  (are-KOOR-doss) dark-skinned bear (gay slang); literally, “Kurdish bear.”

αρμέγω τη σαύρα: (are-MEG-oh teen SAVV-rah) to take a pee; literally, “to milk the lizard”

αρμένικη βίζιτα: (are-MEN-ick-ee VISIT-ah)  to outstay one’s welcome; literally, “Armenian outcall”

ἄροτος: (ARE-oh-toss) screwing, literally ploughing (ancient Greek slang)

αρουραίος (1): (are-oo-REH-oss)  burglar; literally, “rat”

αρουραίος (2): (are-oo-REH-oss) a fan of Olympiacos F.C.; literally, “rat”

αρπάζομαι: (are-PAZ-oh-meh) to blow a fuse, to have short temper

άρπα-κόλλα: (AR-pah COLL-ah) slapdash,  poorly executed

αρπαχτή: (are-pa-HTEE) fast buck, usually scam-related

αρρωστάκιας:  (are-oss-TACK-yass) sorry-ass junkie,  junkie with withdrawal symptoms; literally, “ill little person”

αρρωστάκι: (are-oss-TACKY) sorry-ass junkie, junkie with withdrawal symptoms; literally, “ill little person”

αρρώστια: (are-OSS-tea-ah) to be completely overwhelmed by your object of desire; literally, “illness”

αρσακειάδα:  (are-sack-ee-AD-as) preppy girl, in an ironic sense

αρσενοκνίτης:  (are-sen-oh-KNITT-iss) gay communist (wordplay)

αρσενοκοίτης:   (are-sen-oh-KITT-iss) gay,  sodomite

αρτίστα: (are-TISS-tah) whore; literally, “artist”

άρτσι μπούρτσι και λουλάς: (archie BOOR-gee keh loo-LASS) total chaos, utter disarray, nonesense

αρφή:  (are-FEE) gay, from αδερφή (sister)

αρχαιοελληνικούρα: (are-heh-oh-elle-ee-knee-COO-rah) pretentious ancient Greek expression

αρχαίος: (are-HEH-oss) freezing, brass monkey; literally, “ancient (statue)”

αρχίδας: (are-HEE-dass) Jerk, asshole; literally, testicle-bearer

αρχίδι (1): (are-HEE-dee) literally, testicle

αρχίδι (2): (are-HEE-dee) dick, asshole, badass

αρχίδια (1): (are-HEE-dee-ah) testicles, nuts, plums, rocks, yarbles

αρχίδια (2): (are-HEE-dee-ah) bollocks, bullshit, bunch of crap

αρχίδια καλαβρέζικα:  (are-HEE-dee-ah kala-VREH-zee-ka) bollocks, BS, bullshit, crap, load of crap, cobblers; literally, “Calabrian testicles”

αρχιδόκαμπος:  (are-hee-DOH-camp-oss) location with a multitude of men; literally, “testicular meadow”

αρχιδοκεφτές:  (are-hee-doe keff-TESS) asshole; literally, “testicular meatball”

αρχιδομουνόκωλα: (are-hee-doe-moon-OCK-oll-ah) genitals, doodads; literally:  “testicle-vagina-rectums”

αρχιδοπίστα (are-hee-doh-PISS-tah) region between the vagina and the rectum; literally “testicle dance floor”

αρχιδόπουστας: (are-hee-DOPP-oo-stass) jerk, asshole, faggot;  literally, “a testicular faggot”

αρχιπαλιόπουστας: (aare-hee-pal-ee-OPP-oos-tass) arch fucking faggot

αρχιπουτάνα: (are-hee-poot-ANNA) big-time whore

αρχιπουτανάρα: (are-hee-poot-an-AR-ah) big-time whore

αρχιπούτανος: (are-hee-POOT-an-oss) big-time whore

άρχισαν τα όργανα:  (ARE-hiss-an tah ORGAN-ah)  it’s show time; literally, “the instruments have begun playing)

αρχοντομούνα: (archon-toe-MOON-ah) a tall and stately broad (see μούνα)

άσπρο πάτο!  (ASS-pro PAT-oh!) bottoms up!

ας πρόσεχες:  (ass PRO-sech-ess) you should have known better

άσ’ τα βράσ ‘τα:  (ASS-ah VRASS-tah) shit happens,  shitty situation; literally, “let them boil”

άσ’ τα σάπια: (ASS-tah SAP-ya) cut the crap; literally, “leave the rotten ones”

ασανσέρ: (ass-an-SER) very volatile graph, literally, “an elevator”

ασάπ: (ass-APP) asap

άσε μας, κουκλίτσα μου:  (ASS-ek mass cook-LEE-cha-moo) bitch please, bugger off, piss off, give me a break; literally, ” spare me, my dolly”

ασίκης:  (ass-ICK-iss) brave dude, lover-man

άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, είσαι μια παλιοχαμούρα: (ASS-prah MOO-rah MAV-rah MOO-rah ISS-eh me-AH pal-ee-oh-ham-OOR-ah) roses are red, violets are blue, blob fish are ugly and so are you

άσπρη: (ASS-pree) smack, heroin; literally, “white”

ασπρίζω τοίχους: (ass-PREE-zoe TICH-oos)  jerk-off; literally, “I whiten walls”

άσπρο πάτο: (ASS-pro PAT-oh) bottoms up

άσ’ τα βράσ ‘τα: (ASS-tah VRASS-tah) shit  happens, what can you say, bummer; literally, “leave them, boil them”

αστέρι: (ass-TER-ee) star (of a person)

αστερίας: (ass–ter-EEass) sexually submissive person, literally, “starfish”

αστικός μύθος: (ah-stick-OSS MYTH-oss) an urbal legend

ατάκα: (attack-ah) repartee

ατακαδόρος: (atack-ah-DOR-oss) good at repartee

ατμίζω: (at-ME-zoh) to vape

άτσα! (AT-sah) way to go!

αυστηρό κωλοδάχτυλο: (aff-stir-OH koh-loh-DACK-till-oh) a very strict punishment in the military; literally, “getting your ass fingered in an austere manner”

αυτά έλεγε κι ο μακαρίτης: (aff-TAH elle-egg-EH o’ mack-are-IT-iss) careful, these may be your famous last words

αυταρχικό: (aff-tar-hee-KOE) submissive sex

αυτιάς:  (aff’t-YASS) big-eared fellow

αυτό που…: (aff-TOE poo) the awkward moment when…

αυτό σίγουρα: (aff-TOE SEE-goo-rah) absobloodylootely

αυτοκινητάς: (aff-toe-kinny-TASS) a car salesman

αυτομαγικά: (aff-toe-MAGGY-kah) automagically

αυτοτρολάρω: (aff-toe-troll-ARE-oh) self-trolling

αυτοφωράκιας: (aff-toe-for-ACK-ee-ass) front-man

αφασία (1): (aff-ass-EE-ah) freak-out, literally aphasia

αφασία (2): (aff-ass-EE-ah) a cool person or situation

αφασίας (1): (aff-ass-EE-ass) freaked-out person

αφασίας (2):  (aff-ass-EE-ass) cool situation

αφγάνι: (afghani) afghan hash

αφήνω κάγκελο: (aff-IN-o’ KAG-el-oh) to leave one speechless; literally, “to leave one railings”

αφήνω παγωτό: (aff-IN-o’ pagg-oh-toe) to leave one speechless; literally, “to leave one ice cream”

αφήνω προκόπη: (aff-IN-oh  prock-OPP-iss) to leave one speechless; literally, “to leave one like Prokopis Pavlopoulos,” the Greek president known for his zen-like appearance during emergency situations

αφισοκολλητής: (aff-iss-oh-coll-ee-TISS) bill-poster

αφουκού: (aff-ooh-KOO) a.f.k. (away from keyboard)

άφτερ: (after) after-party

αφτεράδικο: (after-ADD-eek-oh) after-party joint

αχαμνά: (ach-am-NAH) genitals, doodads

αχινός: (ach-een-OSS) hairy vagina; literally, “sea urchin”

αχινοσαλάτα: (ach-een-oh-sal-AT-ah) vaginal juices, literally, “sea-urchin salad”

αχλαδομούνα:  (ach-lad-oh-MOON-ah) pear,  broad with a pear-shaped body (see μούνα)

αχλαδομουνοπατσαβούρα: (ach-lad-oh-moon-oh-pats-ah-VOOR-ah) fugly woman; literally, “pear-shaped vagina rag”

αψηλό ρετιρέ: (apps-ee-LOH ret-ee-REH) high class, aristocrats

άψητο: (APPS-ee-toe)  raw hashish

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s