να μασάς κουκιά και να φτύνεις! – νυφοπάζαρο

να μασάς κουκιά και να φτύνεις! (nah mass-ASS cook-YA keh naph TEEN-iss) what a fugly person; literally, “like chewing fava beans and spitting”

να μασάς σκατά και να φτύνεις! (nah mass-ASS ska-TAH keh naph TEEN-iss) what a fugly person; literally, “like chewing shit and spitting”

να ξερνάς καλαπόδια! (nax earn-ASS cal-app-ODD-ya) what a fugly person; literally, “makes you want to puke shoe trees”

να πά’ να γαμηθείς ν’ ασπρίσεις: (nah pah nag gam-eeth-ISS nass PREE-sis) fuck off, bugger off; literally, “go get fucked to whiten”

να πούμε:  (nah pah nag gam-eeth-ISS nass PREE-sis) for example, let’s say

να σ’ το ζωγραφίσω;  (nah stoh zog-raph-EE-so?) should I spell it out for you? Literally, “should I draw it?”

να συνεχίσουμε εδώ ή στη στενή; (nah see-neh-HEE-soo-meh ED-oh ee stinn fee-lack-EE?) should we continue here, or at prison?

να τον κλαίνε οι ρέγγες:  (nah seh k’LEN ee reggae-s) in a very sad predicament, truly  pathetic;  literally, “even the herrings will mourn him”

να φτιάξουμε μία τριμελή επιτροπή από πέντε-έξι άτομα: (nah ph’tee-AXE-oo-meh mee-AH tree-mel-EE epp-ee-troh-PEE app-OH PEN-te EX-ee AT-oh-mah) let us for a tripartite task committee of five or six members; am expression used to castigate the Greek public sector or any other inefficient organization

να! (1):  (nah!)  there! (expression usually accompanied by an indecent hand gesture)

να!  (2): (nah!I told you so! Literally, “there!”

ναζί: (nah-ZEEoverzealous proponent of a cause, as in: grammar nazi, eco nazi, feminazi, etc.; literally, “nazi”

ναζιάρης: (nazz-YARR-issgay nazi

ναζίδι: (nazz-IDD-eenazi

ναζός: (nazz-OSSnazi

ναι καλά: (neh kah-LAHyeah right

νάκα: (NACK-ahnope (gay slang)

ναούμ’: (nah-OOMfor example, let’s say

νάρα: (NAR-ah) stunning babe; κομμέ (q.v.) version of μουνάρα, literally “big vagina”

ναραμού:  (nar-ah-MOOstunning babe, anagram of  “big vagina”

ναταπού: (nat-ah-POOwhore; anagram of πουτάνα (whore)

Νέα Δημοπρασία:  parody-wordplay on the name of the conservative New Democracy party meaning “new auction”

νέιμ ντρόπινγκ: (name droppingname dropping

νέκρα και κασίδα! (NECK-rah keh cass-ID-ah) death and scruff unto you!

νεκρόσημο: (neck-ROH-see-mocigarette-box “death stamp”

νενέκος: (neh-NECK-ossservile traitor,  Benedict Arnold

νεογλώσσα: (neh-OH-gloss-ahnew-speak

νεολέρα: (neh-oh-LERR-ahscummy youth

νέοπας: (NEH-opp-asssprog, rookie, fish

νεοφιλελέρα: (neh-oh-phil-el-ERR-ahneo-liberal scumbag

νεοφιλελές: (neh-oh-phil-leh-LESSneocon

νεραϊδιάρης: (nerr-ah-id-YAR-isseffeminate gay dude, poofter, fairy; literally, “fairy-like”

νεραϊδοβούβαλο: (nerr-ah-id-oh-VOO-val-oh)  fairy-like klutz; literally, “fairy buffalo”

νέρντουλας: (NERD-oo-lass)  nerd

νερόπιπα:   (nerr-OH-pip-ass)  bong, water pipe

νέτα σκέτα:  (NET-ah s’KETT-ah to put it simply, to cut a long story short, in a nutshell

νετάρω (1): (net-ARE-ohto complete  a job

νετάρω (2): (net-ARE-oh) to focus a camera

νέτι: (NET-eethe ‘net

νέτικετ: (netiquettenetiquette

νευράκια, νευράκια;  (nevv-RACK-ya, nevv-RACK-ya?are you having a bad hair day? Literally, “nerves, nerves?”

νεφέσι: (neh-FESS-eethe pure enjoyment of smoking, getting high

νέωψ: (NEH-opssprog, rookie, fish

νήμα: (NEE-ma) internet thread

νιαχ-νιαχ-νιαχ! (nee-a’h nee-a’h nee-a’hnyuk-nyuk-nyuk!

νικ: (nicknick, internet handle

νιμού: (nee-MOOvagina; anagram of μουνί (q.v.)

νίντζα: (ninjatraditional Greek granny wearing a black headscarf and dressed in black; literally, ninja

νιονιό: (nee-OH nee-OH) brains. marbles

νιούμπης: (NEW-bissnewbie

νίτσα:  (NIT-sahyoung babe; κομμέ (q.v.) form of  μουνίτσα, “little vagina”

νιώθω: (nee-OTH-ohto feel you, to dig it; literally, I feel

νογάω: (no-GAH-ohI get it, I understand

νοικοκυροπουτάνα: (nick-oh-keer-op-poot-ANNAdesperate housewife; literally, “housewife whore”

νομιστεράκια (1): (no-mister-ACK-yassexpendable video-game creatures that are  killed at will; literally; “no mister, spare me my life”

νομιστεράκια (2):  (no-mister-ACK-yassterm used by both leftist and fascist terrorists in Greece to describe their targets; literally, “no mister, spare me my life”

νούμερο: (NOO-mer-oh)  bozo, nut; literally, number

νούμερο ένα: (NOO-mer-oh EN-ah)  number one (peeing)

νούμερο δύο: (NOO-mer-oh DEE-oh)  number two (taking a shit)

νουμπάς: (noob-ASSnewb

νουμπίδι: (noob-ID-ee)  newb

νταβαντούρι: (davv-ad-OOR-eeruckus, hullabaloo

νταβάς: (dah-VASSpimp

νταβατζής: (davv-ad-ZISS)  pimp

νταβατζιλίκι: (davv-ad-ill-EEK-eepimping, protection racket

ντάγκλα: (DAG-lah)  stoned, junked-up

νταγλαράς: (dag-lar-ASSbruiser, hunk

νταηλίκι: (die-LICK-eeact of bullying and / or bravado

νταής: (dah-ISSbully

ντάκφεϊς: (duckface)  duckface

νταλάρας: (dah-LARR-ass)  idiot, jerk; from the name of a popular albeit annoying Greek singer

νταλίκα: (dah-LICK-ah) butch dyke; literally, truck

νταλκάς:  (dall-CASS heartache, heartthrob

νταμίρα: (dah-MEER-ah)  hashish

ντάνα: (danawhore (gay slang)

νταξ: (dax)  okie-dokie, alrighty, aight

νταξναούμ: (dax-nah-OOMokie-dokie, ‘aight!

νταουνάκι: (down-ACK-ee)  child with Down’s syndrome

νταουνιάζομαι: (down-YAZZ-oh-mehI feel down

νταουνιάρικος: (down-YARR-ick-oss)  person who feels down

νταούνιασμα: (dah-OON-yazz-mafeeling down

νταρντάνα:  (dar-dana)  large and robust woman,  built like a brick shithouse, zaftig

νταρντανομούνα: (dard-anne-oh-MOON-ahlarge and robust woman,  built like a brick shithouse

νταρντανόμουνο: (dard-anne-OH-moon-oh)  large and robust woman,  built like a brick shithouse

νταφ: (daff)  weed, pot

νταφού: (daff-OOweed, pot

ντε και καλά:  (deh keh kal-AH willy-nilly, like it or not

ντεθάδικο:  (death-AD-ick-oh death metal club

ντεθάς:  (death-ASSdeath metal freak

ντεθιά: (death-YAHdeath metal song or guitar riff

ντεκαυλέ (1): (deck-‘ave-LEHperson not in good sexual form

ντεκαυλέ (2):  (deck-‘ave-LEH)  situation of person that turns you sexually off

ντεκλαρέ:  (deck-lar-EHgood and well-respected person,  brick

ντελιβεράδικο:  (deliver-AD-ick-ohdelivery place

ντελιβεράς: (deliver-ASS delivery boy or girl

ντέλο: (‘dello whorehouse; κομμέ (q.v.) firm of μπορντέλο, bordello

ντεμέκ:  (deh-MECK)  bogus, wannabe

ντεμεκιά:  (deh-meck-YAHbogus or pretentious situation

ντεμί:  (dem-EE)  androgynous dude; literally, “semi”

ντερλικατέσεν:  (derr-lick-at-ESS-en)  pig-out joint

ντερλικώνω:  (derr-lick-ON-oh)  to pig-out

ντέρτι: (DERR-tee)   longing,  passion

ντηλάκιας: (deal-ACK-yass)  wheeler-dealer

ντημπέη: (dee-BAY) debate

ντιγκιντάγκας:  (dingy-DANG-ass)  fruit, poofter

ντιζαϊνάτο:  (design-AT-oh) stylishly designed

ντιζαϊνιά:  (design-YAH) stylish design

ντιντής: (dee-DISS)  pansy, fruit

ντιπ: (deep) completely, utterly

ντιρέκτ:   (direct)  direct punch

ντίρλα:  (DIRR-lahdrunk, hammered,  arseholed

ντόρτια: (DORT-yamisfortunes; literally, bad turn of the dice (e.g. 4 x 4)

ντοσάκιας: (dos-ACK-yassold-school DOS freak

ντου: (dooto raid, to bust in

ντουµπλές: (doob-LESSto come twice in a row

ντουβάρι: (doo-VAR-eeutter idiot; literally, wall

ντουγάνι: (doo-GAN-eeutter idiot; used mostly in N. Greece

ντουγρού: (doog-ROOto go directly somewhere

ντουζένι: (doo-ZEN-eeto be euphoric

ντούκι:  (dookiebodybuilder, musclehead, meathead, built like a brick shit-house

ντούκου: (DOO-kooto pay in cash

ντουλάπα: (doo-LAP-ahtall and obese person; literally, closet

ντουλαπάτος: (doo-lap-AT-osscloseted gay

ντουμάνι: (doo-MANNYthick cigarette (or other) smoke

ντουμανιάρης: (doo-man-YARR-issheavy smoker, chain smoker

ντουνιάς: (doon-YASSthe world, the universe

ντουντούνια: (doo-DOON-yatits

ντούρασελ: (duracellenergizer bunny; literally, Duracell

ντούρντουλο: (DOO-r’doo-lohpoofter, faggot

ντράβαλα:  (DRAH-vah-lahfuss, problems

ντραμακουινισμός: (dramaqueen-iz-MOSSdramaqueenism

νυφίτσα: (nee-FIT-sah) weasel

νυμφομάνα (1): (nympho-MAN-ahthe mother of all nymphos

νυμφομάνα (2): (nympho-MAN-ahcountry, region or town that gives birth to nymphos

νυφομπάζαρο: (niph-oh-BAZZ-ah-roh) meat-market with fugly women

νυφοπάζαρο:  (niph-oh-PAZZ-ah-rohmeat-market

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s