ξα – ξυλίκι

ξα:  (ks-AHcuz, cousin

ξανά μανά: (ks-ah-NAH mah-NAHagain and again,  here we go again

ξαναμένος: (ks-ah nah MEN-oss) having the hots

ξανθιά: (ksan-THYA) (dumb) blonde

ξανθό μουνί, τρελό γαμήσι: (ksan-THOH moo-NEE trell-OH gam-EE-seegentlemen prefer blondes, literally, “blonde pussy, epic screwing”

ξανθομπάμπουρας: (ksan-thoh-BAB-oo-rassblond person (unflattering)

ξανθόψειρα: (ksan-THOOP-see-rahblond(e) person (unflattering); literally, “blond(e) louse”

ξάφρα: (KSAFF-rah) heist

ξαφρίζω: (ksaff-REE-zohto steal

ξεβγαλμένη: (ksevv-gal-MEN-eestreet-smart gal

ξεγαμάω: (kseh-gam-AH-ohto fuck to death

ξεζάλιζε με:  (kseh-ZAL-ee-seh meh) give me a break

ξεθεώνομαι:  (kseh-theh-ON-oh-mehwork one’s ass off

ξεκαυλώνω: (kseh-kavv-LOH-noto go limp, to lose interest; literally, “to lose your erection”

ξεκάνω φίλο: (kseh-CAN-oh FEE-lohto unfriend (on social media)

ξεκάρφωμα: (kseh-CAR-foe-maintentional smokescreen, ruse

ξεκατίνιασμα: (kseh-cat-in-YAZZ-oh-mehverbal cat fight, slanging match

ξεκλημαντηριάζομαι: (kseh-klee-mand-eer-YAZZ-oh-mehto quench your hunger

ξεκολόγρια: (kseh-ko-LO-gree-ahslutty old hag

ξεκόλλα: (kseh-COLA) snap out of it

ξεκούδουνος: (kseh-KOOD-oo-nossout of place, irrelevant

ξεκούτης (1): (kseh-KOOΤ-oo-iss) senile old geezer

ξεκούτης (2): (kseh-KOOΤ-oo-iss) unboxer

ξεκούτιασμα: (kseh-KOOΤ-yass-mah) unboxing

ξεκωλήθρα: (kseh-col-ITH-rah slutty tramp

ξεκώλι:  (kseh-collie)  slutty tramp

ξεκωλιάρα: (kseh-col-YARR-ah)  slutty tramp

ξεκωλιάρης: (kseh-col-YARR-issslutty dude

ξεκωλιασμένος: (kseh-cool-yazz-MEN-ossslutty dude

ξεκωλίδι:  (kseh-col-IDD-eeslutty tramp

ξέκωλο: (KSEH-col-oh slutty tramp

ξεκωλόμουνο: (kseh-col-OH-moon-oh)  trashy cunt

ξεκωλοπουτανόμουνο: (kseh-col-oh-poot-an-OH-moon-ohtrashy whore

ξεκωλόσημο: (kseh-col-OH-sim-oh)  tramp-stamp

ξεκωλοτυπία: (kseh-col-oh-trip-IEE-ahtramp-stamp

ξεκωλτέ: (kseh-col-TEH)  low-cut pants or skirt  that reveal butt-crack

ξεκωλώνομαι:  (kseh-coll-ON-oh-meh)  work one’s ass off

ξελαμπικάρω:  (kseh-lamb-ick-ARE-ohlet off steam, unwind

ξελασπώνω: (kseh-lass-PON-ohto bail someone out

ξελόντζα: (kseh-LON-jahfugly

ξεμούνι: (kseh-moonieslutty tramp

ξεμουνιάζω: (kseh-moon-YAZZ-ohto fuck a woman to death

ξεμπερδεύω: (kseh-bear-DEVV-ohget it over with something

ξεμπούκα: (kseh-BOOK-ahthief’s escape route

ξεμπούρδελο: (kseh-BOOR-del-oh)  trashy promiscuous tart

ξενέρα: (kseh-NERR-ahdamp squib, diasppointing, buzz kill, disenchanting

ξενέρι: (kseh-NERR-eedamp squib, diasppointing, buzz kill, disenchanting

ξενερουά: (kseh-nerr-oo-AHdamp squib, diasppointing, buzz kill, disenchanting

ξενερώνω: (kseh-nerr-OH-noI am diasppointed and  disenchanted

ξενέρωσα: (kseh-NERR-oh-sahI am diasppointed and  disenchanted

ξενέρωτος: (kseh-NERR-oh-tossuncool

ξενογαμάω: (ksenn-oh-gam-AH-ohto screw out of wedlock

ξενυχτάδικο: (ksenny-HTAD-ick-ohall-night club

ξεπαρεού: (ksepp-are-eh-OObeat it, get the fuck outta here

ξεπατωμένη: (ksepp-at-oh-MEN-eetrashy whore

ξεπατώνομαι: (ksepp-atone-oh-mehto work my ass off

ξεπατώνω: (ksepp-atone-ohwork one’s ass off

ξεπέτα:  (ksepp-ETT-ahquickie, booty-call, one-night stand,  quick-and-dirty

ξεπετάω: (ksepp-ett-AH-ohto whip something, to do something quick-and-dirty

ξεπλένω:  (ksepp-LENN-ohbland bleach-blonde

ξέρα: (KSER-ahfrigid woman

ξεράθηκα: (kserr-AH-thick-ahI fell asleep

ξερνάω: (kserr-NAH-ohI puke, upchuck

ξερνάω καλαπόδια: (kserr-NAH-oh kal-ah-POD-yaI puke at the sight of a fugly person

ξερογαμήσι: (kserr-oh-gam-OHdry-humping

ξερογαμώ: (kserr-oh-gam-OHdry-humping

ξερογλείφομαι: (kserr-oh-GLYPH-oh-mehto feast one’s eyes on something, to salivate

ξερόλας: (kserr-OLL-assknow-all

ξεροσφύρι: (kserr-oss=FEE-reeto drink alcohol straight, without snacks

ξεσαλώνω:  (ksess-al-ON-ohto go wild

ξεσκίζω: (ksess-KEE-zohto rip something apart, including an anus and/or or vagina and/or other orifice

ξεσκιούζ μι: (ksess-kee-OOZ meexcuse me (in a sexually suggestive pseudo-English manner)

ξεσκισμένη: (ksess-kizz-MEN-eefucked-up slut

ξεσκίστηκα: (ksess-KISS-yick-ahI went overboard with something, including sex

ξεσκυζέ μουά: (ksess-kee-ZEH moo-AHexcuse me (in a sexually suggestive pseudo-French manner)

Ξεσσαλονίκη: (kseh-sal-on-NICKY) the city of Thessaloniki; literally, “where people go wild”

ξετινάχτηκα: (kseh-tin-AH-htee-ka) I’m broke

ξετσίπωτη: (ksett-SIP-ott-eeshameless slut

ξεφουρνίζω: (kseff-oor-NIZZ-ohto babble  secret

ξέφραγο αμπέλι:  (KSEFF-rag-h amb-EL-eeunfenced vineyard, free to all, anything goes

ξεφρικάρω: (kseff-rick-ARE-oh) cool down, calm down

ξεφτέρι: (kseff-TERR-ee) smart dude

ξέφτι: (KSEFF-teeshamefulness

ξεφτίλα: (kseph-TILL-ahstate of utter shame

ξεφτιλίστηκα: (kseph-till-IST-ick-ahI was shamed, degraded

ξεφωνημένη: (kseh-phon-ee-MEN-eeflaming, particularly of a gay person

ξεχέζω: (kseh-HEZZ-ohto tell someone off

ξεψώλι: (ksepp-SOL-ee) trashy cunt

ξεψωλιάζομαι: (ksepp-sol=YAZZ-oh-mehto screw someone to death

ξέψωλο: (KSEPP-sol-ohtrashy cunt

ξηγιέμαι: (ksee-YEMM-ehbe on the level

ξηγιέμαι αλμυρό φυστίκι: (ksee-YEMM-eh alm-ee-ROH fiss-TICK-ee) do the nasty to someone

ξηγιέμαι σπαθί: (ksee-YEMM-eh spath-EEbe on the level

ξηλώνομαι (1): (ksee-LON-oh-mehbe sacked,  be fired

ξηλώνομαι (2):  (ksee-LON-oh-mehcough up, fork out

ξηροκάρπια: (ksee-rock-ARP-ee-ahnuts

ξιδάκιας: (ksid-ACK-yassboozer

ξίδια: (KSEED-yabooze

ξινίζω τα μούτρα μου:  (ksinn-EEH-zoh tah MOOT-rah moomake a wry face

ξινίχλας: (ksinn-EEH-hlasssourpuss

ξινομούνα: (ksinn-oh-MOON-ahsourpus woman

ξου: (ks-ΟΟ) scram, beat it

ξουξούδια: (ks-00 ks-OOD-ya) scram, beat it

ξυλίκι: (ksill-EE-keestreet-fighting, beating the shit out of someone

ξύλινη γλώσσα: (KSILL-ee-nee GLOSS-ahcliché language

ξύλο της αρκούδας:  (KSEE-loh tiss ark-OO-dassheavy beating

ξυσαρχίδας: (ksis-are-HEED-asslazy person who spends the time scratching his balls

ξυσαρχιδισμός: (ksis-are-hee-DISS-mosslaziness as an attitude

ξώβυζο: (KSOH-vee-zoh) tit-flauning attire or person

ξυλέτο: (ksee-LET-ohstreet-fighting

ξυλίκι: (ksee-LEE-keestreet-fighting

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s