σαβούρα – σωσίβιο

σαβούρα: (sah-VOO-rahtrash, fugly

σαβουριάζω: (sah-voor-YAZZ-oh) to pig out

σαβούρντα: (sah-VOOR-dahto fall down in a spectacular manner

σαβουρογάμης: (sah-voor-oh-GAMM-isshe who fucks anything that moves

σαβουρογαμόσαυρος: (sah-voor-og-gam-OH-savv-rosshe who fucks anything that moves

σαβουρώνω: (sah-voo-RON-ohto pig out

σάη: (SAH-ee) web site

σάικο: (psychopsycho

σάιμπερ: (cybercyber sex

σαϊτάς: (site-ASS) site manager

σάι-φάι: (sci-fisci-fi

σακουλεύομαι: (sack-oo-LEVV-oh-mehI get wind of something bad

σάλιαγκας: (SAL-yagg-ass) slimy fellow, a slimeball, a greaseball

σαλιαμάγκουρας:  (sal-ya-MAGG-oo-rass) slimeball, a greaseball

σαλιάρης: (sal-yaris) slobbering womanizer

σαλούφα:  (sah-LOOFAH) fat and fugly woman; literally, a jellyfish

σάλτα και γαμήσου: (SALT-ah keh gam-EE-soofuck-off; literally, “jump and go get fucked”

σαλτάρω:  (salr-ARE-oh) I flip out, I lose it

σάλτσα και γαμήσου: (SALT-sah keh gam-EE-soofuck-off; literally, “sauce and go get fucked”

σαμιαμίδι (1): (sam-yam-EED-ee) small dick; literally, a small lizard

σαμιαμίδι (2): (sam-yam-EED-ee) small child literally, a small lizard

σαν διαλυμένο συλλαλητήριο:  (san dee-al-ee-MEN-oh sill-al-ee-TEER-ee-ohsparse beard or mustache; literally,”like an dispersed protest march”

σαν πούστης: (san POOS-tissextremely, very much; literally, “like a faggot”

σαν ταμένο: (san tah-MEN-ohvery prudishly dressed

σαν τσιμεντένιο καράβι: (san t’see-men-TEN-yo car-‘AVE-eevery slow and cumbersome; literally, “like a cement ship”

σαναμαμπίτσης: (san-am-ah-BITS-iss) sonofabitch

σανιδώνω: (san-ee-DON-ohto floor the gas pedal

σανό:  (san-OH) very gullible person; literally, “hay-eater”

σαπάκι: (sap-ACK-eejunk stock, low-grade, crappy

σαπίζω στο ξύλο:  (sar-EASE-oh stoh k’SILL-oh) to beat black and blue, to give a thrashing

σαπίζω: (sap-IZZ-oh)  to sod about, to veg out, to bum around; literally, “to putrify”

σαπίλα (1):  (sap-ILL-ah)  idleness, laziness, sodding about, arsing around, vegging out, bumming around; literally, “rotting”

σαπίλα (2):   (sap-ILL-ah)  corrupt and degenerate albeit campy  situation; literally, “rotting”

σάπινγκ: (SAP-ingto sod about, to veg out, to bum around

σαπιοκοιλιάς: (sap-yo-kill-YASS) fat fellow with a beer belly; literally, “rotten-belly”

σαπό! (sap-OH) chapeau!

σαρδάμ:  (sar-DAM)  verbal blooper

σαύρα (1): (SAVV-rah) fugly woman; literally, a lizard

σαύρα (2): (SAVV-rah) sleazy philanderer

σαφρακιασμένος: (sah-frack-yazz-MEN-oss) decrepit person

σαχλαμάρας: (sah-h’lamm-ARE-ass) goofball, a twerp

σαχλαμπούχλα: (sah-h’lamm-BOO-hlah) bunkum, goofiness

σαχλοκούδουνο: (sah-h’loh-KOO-doo-noh) bimbo

σάψαλο: (SAP-sal-oh) senile old fart

σβάγκουρας: (SVAGG-oo-rass) swagger

σβόγκα: (SVOGG-ah) dyke, a lezbo

σε πηγάδι κατούρησα;  (seh pig-AD-ee cat-OO-riss-ah) am I the child of a lesser god? Literally, “did I pee in a well?”

σε χρόνο μηδέν:  (sah-h’lamm-ARE-ass) in no time

σε χρόνο ρεκόρ:  (seh h’RON-oh wreck-OR) in record time

σεκιουριτάς: (secure-it-ASS) security guard

σεκλέτια: (seck-LET-yah) to have the blues

σελφάρω: (self-ARE-0h) I take selfies

σέλφι: (SELF-ee) selfie

σελφιά: (self-YAH) selfie

σελφίδα: (self-ID-ah) female selfie-freak

σελφιέρα: (self-YERR-ah) selfie stick

σέλφικη: (SELF-ick-ee) selfie

σελφίς: (self-ISS) female selfie-freak

σελφομπάστουνο: (self-oh-BAST-oon-oh) selfie stick

σενιάρω: (sen-YARR-oh) to spit and polish, to groom

σένιος:   (SEN-yoss) well-groomed, impeccable, neat

σένσι: (sensie) sensie

σεξαιρετικός: (sex-err-ett-ick-OSS) sexquisite

σεξάκι: (sex-ACK-ee)  a little sex

σεξοβόμβα: (sex-ov-VOM-vah) sex bomb

σέρνερ: (CERN-err) very slow server

σέρνεται: (CERN-ett-eh) very slow PC or electronic device; literally, “dragging”

σερνικοθήλυκος: (cern-ick-oth-ILL-ick-oss) androgynous fellow

σερφάρω: (serf-ARE-oh) to surf the web

σηκωβράκι: (sick-oh-VRACK-ee) wedgie

σηκωγιακάς: (sick-oh-yack-ASS) fellow with a popped collar

σηκωμάρες:  (sick-oh-MARR-ess) erection

σιγά τ’ αβγά:   (see-GAH tavv-GAH) oh, come on now, no big deal

σιγά τον πολυέλαιο:   (see-GAH ton poly-ELL-eh-oh) who cares,  who gives a toss,  no big deal

σιγουράκι: (see-goo-RACK-ee) safe bet, a sure thing

σιδερικό: (see-dairy-KOH) gun, iron

σιδερώστρα (1): (see-derr-OST-rah) flat-chested woman; literally, “an ironing board”

σιδερώστρα (2): (see-derr-OST-rah) large car spoiler; literally, “an ironing board”

σικέ:  (seick-EH) fixed game

σινάχης: (see-NAH-hiss) irritable hoodlum

σινιέ: (sin-YEH) elegant

σιντάρω: (sin-DARR-og) to seed something (as in P2P sharing)

σιπάρω: (sip-ARE-oh) to ship a couple

σίστος: (SHISS-toss) pussy (Cyprus slang)

σιχτίρ: (see-h’teer) fuck-off

σιχτίρια: (see h’TEER-yah) fuck-off

σιχτιριάζω: (see h’teer-YAZZ-oh) to curse one’s predicament

σκανκ: (skank) skank weed

σκανόφουντα: (skank-OFF-oon-dah) skank weed

σκατά κι απόσκατα: (scat-AH kee app-OSK-at-ah) excremental situation

σκατά: (scat-AH)  things gone shitty  misfortune; literally, shit

σκατά να φας, σκατά να πιεις, σκατά να πας να χέσεις, από σκατά να σηκωθείς και σε σκατά να ξαναπέσεις! (scat-AH na phass,  scat-AH na p’YISS, scat-AH na pass nag HESS-iss, ap-OH scat-AH na sick-oth-ISS keh seh scat-AH na xan-ah-PESS-iss) May you eat shit, drink shit, shit shit, rise from shit, and fall back on shit!

σκατά στα μούτρα σου! (scat-AH stah MOOT-tah soo) shit on your face!

σκατά στη γενεά σου! (scat-AH stih gen-eh-AH soo) shit on your generation!

σκατά στο γονιό σου! (scat-AH stoh gon-YO soo) shit on your parent!

σκαταδούρα (1): (scat-ah-DOO-rah) dreary and unpleasant chores

σκαταδούρα (2): (scat-ah-DOO-rah) horrible people

σκαταδούρα (3): (scat-ah-DOO-rah) shit

σκατίλα: (scat-ILL-ah)shit odor

σκατίπουστα: (scat-EEP-oost-ah) fuckin’ faggot; literally, “fecal gay”

σκατίφλωρος: (scat-IF-lorr-oss) fuckin’ pansy; literally, “fecal pansy”

σκατόγρια: (scat-OH-gree-ah) old hag, a ratbag; literally, “fecal old lady”

σκατοκέφαλος: (scat-oh-KEPH-al-oss) shithead

σκατολοΐδι: (scat-oh-loh-ID-ee) thingy, doodad; literally, “shitoid”

σκατοσπρώχτης: (scat-oh-SPROH-htiss) fudgepacker

σκατότρυπα: (scat-OH-trip-ah) shithole

σκατούλα (1):   (scat-OOH-lah) little shit (literally)

σκατούλα (2):   (scat-OOH-lah) little shit (figuratively)

σκατόψυχος:   (scat-OPS-ee-ho) evil-hearted, devious, malevolent; literally, “fecal-souled”

σκατώνω: (scat-OH-noh) to fuck things up

σκάω μύτη: (SKA-oh MEE-tee) to appear our of the blue

σκεϊτάς: (skate-ASS) skater

σκέτη: (SKETT-ee) effeminate gay gay; literally, “straight, without frills”

σκεύος ηδονής: (SKEVV-oss ee-don-ISS) sex object, vessel of pleasure

σκίζω χασέ: (SKIZZ-oh h’ASS-EH) ripper (type of loud fart)

σκίνι: (SKIN-ee) skinhead

σκίπης: (SKIP-iss) Albanian

σκληρό ροκ: (s’KLIRR-oh rock) to play hardball; literally, “hard rock”

σκνίπα: (SKNIP-ah) drunk, shitfaced; literally, a gnat

σκονάκι (1):   (SKON-ack-ee) cheat sheet

σκονάκι (2): (SKON-ack-ee) drug dose (in powder form)

σκόνη για κορέους: (SKON-ee yau toos kor-EH-oos) beat to a pulp; literally, “transform someone to bedbug powder pesticide”

σκορδοκαΐλα: (score-doh-kah-ILL-ah) I wouldn’t give a shit

σκοτωμένο (1): (scott-oh-MEN-oh) dead tired

σκοτωμένο (2):  (scott-oh-MEN-ohto low-ball (in an offer)

σκοτώστρα:  (scott-OST-rah)  death-trap vehicle

σκουλαμέντο:  (school-ah-MEN-toh) the clap

σκουλήκι (1):  (school-ICK-ee) low-life person; literally, a “worm”

σκουλήκι (2):  (school-ICK-ee) fan of Ares FC; literally, a “worm”

σκούπα: (SCOOP-ahcheap cigarettes, coughing nails

σκράπας: (SCRAP-ass) dunce

σκρόφα: (SCROFF-ah) ugly bitch, literally literally, a sow

σκύλα (1): (SKILL-ah) bitch

σκύλα (2): (SKILL-ah) lever-like burglar’s instrument

σκυλάδικο: (skill-AD-ick-oh) bouzouki night club

σκυλάραπας: (skill-AH-rap-ass) offensive term for a black person; literally, “dog-black”

σκυλάς (1): (skill-ASS) sleazy modelizer, night club, singers

σκυλάς (2): (skill-ASS) bouzouki night club habitue

σκυλάς (3): (skill-ASS) bouzouki night club singer

σκυλί (1): (skill-EE) hard worker; literally, “a dog”

σκυλί (2): (skill-EE) woman who frequents bouzouki night clubs; literally, “a dog”

σκυλί (3): (skill-EE) ugly-faced woman with a sexy body ; literally, “a dog”

σκυλίλα:   (skill-ILL-ahdoggy odor

σκυλοβαριέμαι:  (skill-oh-var-YEM-ehI am bored stiff; literally, “I am dog-bored”

σκυλολόι: (skill-oh-LOH-ee) company of horrible people; literally, ” a dog pack”

σκυλόπουστας: (skill-OPP-oost-ass) fuckin’ faggot; literally, ” a dog gay”

σκυλού (1): (skill-OO) bouzouki night club habituée

σκυλού (2): (skill-OO)female bouzouki night club singer

σκυλού (3): (skill-OOugly-faced woman with a sexy body; literally, “a dog-woman”

σλανγκ: (slang) slang

σλανγκιά: (slang-YAH) slang word or expression

σλαπιά: (slap-YAHslapping an electric bass

σνιφάκι: (sniff-ACK-eeany drug than can be snorted

σνιφάρω: (sniff-ARE-ohto snort a drug

σοβάτισμα: (so-VAT-is-mahheavy makeup; literally, “to plaster”

σολάρω (1):   (sol-ARE-ohto play solo

σολάρω (2):   (sol-ARE-oh) to rule, to be the man

σορτάκιας: (sortr-ACK-yass short seller

σορτάρω (1): (sort-ARE-ohto sort

σορτάρω (2): (sort-ARE-ohto sell short

σου πάει κουτί:   (soo PAH-ee coot-EEit’s a perfect fit; literally, “it fits you box”

σου πω: (soo-POHlemme tell ya somethin’

σου την έφερα:   (soo tin EFF-err-ahgotcha!

σουάγκ: (swag) swag

σουβλακερί: (soo-vlack-err-EE) souvlaki joint

σού εύχομαι, ότι εύχεσαι για μένα επί δέκα! (soo EFF-ho-meh OT-ee EFF-hess-eh ya MEN-ah ep-EE DCK-ah) I which up you what you which upon me, only tenfold!

σουκού: (soo-KOOweekend

σούλα: (SOO-lah) dick, a penis

σούλος:  (SOO-loss) dick, a penis

σουμουσού: (soo-moo-SOOsms

σουμπίτσα: (soo-BITS-ah) sub (BDSM)

σούπερ ντούπερ: (super-dupersuper-duper

σουπεράκι: (super-ACK-eesuperimposed text (on news program)

σουπιά: (soup-YAH) double-face person, a backstabber; literally, “a squid”

σούπω: (soup-OHlemme tell ya somethin’

σουργελιά: (soor-yell-YAH) laughable action or behavior

σούργελο: (SOOR-yell-oh) laughing stock

σουρεάλ: (soo-reh-ALsurreal

σουρλουλού: (soor-loo-LOO) floozie, a flirty woman

σουρτούκω: (soor-TOOK-oh) floozie, a flirty woman

σουσέλ:  (soo-CELL) blowjob

σούστα (1):  (SOOS-tahbeing so high that one’s head wobbles like a spring

σούστα (2):  (SOOS-tahswitchblade

σούφρα: (SOOF-rahsphincter, asshole; literally, “wrinkle”

σπαμ: (spam) spam

σπαμαρχίδας: (spam-are-HEED-ass) very annoying spammer; literally, “Mr Testicle Spam”

σπαμέστρα: (spa-MEST-rahspam filter

σπαμοπαγίδα: (spam-oh-pah-YEE-dahspam filter

σπαρίλα:  (spa-rillavegging out, bumming around

σπασαρχίδης: (spass-are-HEED-iss) ball-buster

σπάσε: (SPASS-eh)  scram; literally, “break”

σπασίκλας: (spass-ICK-lah) nerd, a geek

σπάσμα: (SPASS-ma) nerd, a geek

σπασμένο: (spass-MEN-ohhacked, jailbroken

σπασουάρ: (spass-oo-ARE) jockstrap

σπάστηκα: (SPASS-tick-ah) got pissed-off

σπαστικός: (spass-tick-OSSan annoying person; literally, “spastic”

σπάω (1): (SPA-ohto sodomize someone

σπάω (2): (SPA-oh)  to break, in a pool game

σπάω (3): (SPA-ohto cut a drug

σπάω πλάκα: (SPA-oh PLAQUE-ah)  to have fun; literally, “I break plate”

σπάω τον πούτσο: (SPA-oh ston POOT-soh)  to break one’s balls; literally, “to break one’s penis”

σπάω το κεφάλι μου:  (SPA-oh tok keph-AL-ee moo) to  rack one’s brains

σπεκ: (speck) respect

σπερματοδοχείο: (sperm-at-oh-doh-HEE-oh) cum bucket, sperm bucket

σπερματοκανάτα: (sperm-at-oh-can-AT-ahcum bucket, sperm bucket

σποϊλεριά: (spoiler-YAH) movie spoiler

σπορτέξ: (sport-EXsneakers

στα αρχίδια μου: (stah are-HEED-yah mooI don’t give a flying shit; literally, “on my testicles”

στα κρύα του λουτρού: (stah KREE-ah too loot-ROOin the cold

στα μουλωχτά: (stah moo-loh-HTAH) in a sly manner

στα παιδιά σου να τα βρεις! (stah pedd-YA soo nah tah vriss) may you find retribution from your children!

στα παπάρια μου: (stah pap-ARE-yah mooI don’t give a flying shit; literally, “on my testicles”

στα φρύδια μου: (stah FREED-yah moo)  I wouldn’t give a shit; literally, “on my eyebrows”

στακάκι: (stack-ACK-ee ‘roid stack

σταλίζω: (stall-EASE-ohto stall

σταλίνα: (stall-IN-ah Stalinist

σταλιναριό: (stalin-are-YO Stalinist or  group of Stalinists

σταλίνας: (stall-IN-ass) Stalinist

σταλίνι: (stall-IN-ee) Stalinist

σταλινιά: (STALIN-yah) Stalinist action

στανταράκι: (standard-ACK-ee) musical standard

στ’ αρχίδια μας κι εμάς, Κωστής Παλαμάς: (star-HEED-ya mass keh-MASS koss-TISS pal-am-ASS) I don’t give a flying shit; literally, “on our testicles and us, Kostis Palamas (a Greek poet)”

σταυρώνω γκόμενα:  (stavv-RON-oh GOM-en-ah) to score a girlfriend; literally, “to crucify a girlfriend”

σταφ: (staffstuff (drugs)

στεγνώνω (1): (stegg-NO-noto run our of dough

στεγνώνω (2): (stegg-NO-noto run our of booze

στεγνώνω (3): (stegg-NO-no) to cut (lose fat)

στέκα (1): (STECK-ah) tall and lanky woman

στέκα (2)! (STECK-ah) stay put!

στέλνω αδιάβαστο:   to knock one’s socks off, to kick someone’s ass

στενή:  (stenn-EE) slammer, jail

στη ζούλα:   (stee-ZOO-lahon the sly, illicitly, surreptitiously

στημένο: (stee-MEN-oh) fixed (e.g. a game)

στην καρακοσμάρα μου:  (ston coss-MAR-ah too) lost in my thoughts, spaced out; literally, “in my big black cosmos”

στην καραπουτσακλάρα μου: (stin kara-poot-sack-LARA moo) I wouldn’t give a shit; literally, “on my big black penis”

στην κοσμάρα μου: (ston coss-MAR-ah moo) lost in my thoughts, spaced out; literally, “in my big cosmos”

στην πένα:  (stin PEN-ah)  well-groomed; literally, “on the pen”

στην τελική: (stin telly-KEE)  in the final analysis

στην τρίχα: (stin TREE-ha) well-groomed; literally, “on the hair”

στήνω αυτί: (STEE-no aff-TEE) to eavesdrop

στήνω έναν υπολογιστή: (STEE-no ENN-an eep-oh-log-ees-TEE) to setup a computer

στήνω κάποιον: (STEE-no CAP-yon) to stand someone up

στήνω κώλο:  (STEE-no KOL-oh) literally, to position one’s ass to be fucked

στήνω μια μπίζνα:  (STEE-no me-AH BIZZ-nah) to set up  a business

στηπού: (stee-POO) faggot; backslang form of πούστης (q.v.)

στη ψύχρα: (stee p’SEE-h’rah) in cold blood, without a qualm; literally, “in the chilliness”

στικάκι: (stick-ACK-ee) USB memory stick

στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει:  (stoh dick-OH sou den whore-AH-ee, stoh dick-OH moo kol-eem-BAH-ee)  classic retort to someone who tells you to shove something up your ass; literally, “up mine it does not fit, up yours it swims”

στο δικό μου κάνει  cross, στο δικό σου motocross!  (stoh dick-OH sou canny cross,  stoh dick-OH moo moto cross)  classic retort to someone who tells you to shove something up your ass; literally, “up mine it does cross, up yours motocross”

στο γάμο του καραγκιόζη:   (stog GAM-oh too car-agg-YOZZ-ee) well of the mark

στο καπάκι:  (stoh cap-ACK-ee) back to back, right after

στο κόκκινο: (stoh COCK-ee-no) in the red

στο λαιμό σου να κάτσει! (ston lemm-OH soon a CAT-see) may it get stuck in your throat!

στο μαύρο: (stoh MAVV-roh)  in the black

στο μιλητό: (stoh mil-ee-TOH) by verbal agreement

στο ξεκούδουνο:  (stoh k’seh-KOO-doo-noh)  out of the blue, for no apparent reason

στο παρά τσακ: (stoh par-at-SACK) in the nick of time

στο πι και φι:   (stoh pee keh fee) right off the bat, in a jiffy

στο τσακ του τσακός: (stoh t’sack too t’sack-OSS)  in the nick of time

στο φτερό: (stoh f’terr-OH) on the fly

στον κώλον σου ρεπάνι! (ston KOL-oh soo rep-AN-ee) a radish up your ass!

στόκος: (STOCK-oss) dense, stupid

στολίζω (1): (stoll-IZZ-oh)  to curse at someone

στολίζω (2): (stoll-IZZ-oh)  to beat the shit out of someone

στολίζω (3): (stoll-IZZ-oh)  to puke on someone or something

στον κόσμο μου:  (stoh KOZ-mo moo)  lost in my thoughts, spaced out, lost in a world of my own; literally, “in my cosmos”

στου διαόλου τη μάνα:   (stoo d’yah-OLL-oo teeMAN-ah)  as far away as Timbuktu, at the end of the world; literally, “at Satan’s mom”

στούκα: (STOOK-ah)  a crash; literally, “to nosedive like a WWII Junkers Ju 87 Stuka fighter plane”

στουκάρω: (stook-ARE-oh) to crash; literally, “to nosedive like a WWII Junkers Ju 87 Stuka fighter plane”

στουρναράδικο: (stoor-nar-AD-ick-oh) private school; literally, “a place for dunces”

στους γιατρούς να τα δώσεις! (stoos yat-ROOSS na ta DOS-iss) may you spend it (your money) on doctors!

στραβή: (strah-VEE) mishap

στραβώνω: (strah-VON-oh) I become angry

στράκι: (STRACK-ee) little faggot; a  form of πουσρράκι (q.v.)

στρακιπού: (strack-ee-POO)  little faggot; a backslang form of πουσρράκι (q.v.)

στραπόνι: (strah-PONY) strapon dildo

στο παρά τσακ: (stoh par-AH t’SACK) in the nick of time

στο τσακ του τσακός: (stoh t’sack too t’sack-OSS) in the nick of time

στρίντζω:  (STRINN-jo) bitch, biatch

ςτφ: (goo-too-FOO) wtf

συγγνώμη κιόλας:  (sigg-NOM-ee kee-OLL-ass) excuse me

συγκατοικίδιο: (sigg-at-ick-ID-ee-oh) dull roommate; literally, “room-pet”

σύκα: (SEE-kah) fairy, a faggot; literally, “a fig”

συκιά: (sick-YAH) fairy, a faggot; literally, “a fig tree”

συκοφέρνω:   (sick-oh-FERN-oh) to look gayish

συνάντα: (sin-ADD-ah) meet-up

συντηρητούκλα: (sin-tir-ee-TOOK-lah) buttoned-up, conservative

σύρμα (1): (SEER-mah) cool, sweet, perfect; literally, “wire”

σύρμα (2): (SEER-mah)  warning cry (e.g. that cops are coming); literally, “wire”

συσιφόνι:  (see-siff-ON-ee)  YouTube

σύσοπας:  (SIS-op-ass) system operator

συφιλιάζομαι: (see-phill-YAZZ-oh-meh)  to become aggravated or angry at something; literally, “be become syphilized”

συφιλιάρα: (see-phil-YARR-ah)  syphilis-ridden woman

σφαιράτος: (s’pherr-AT-oss)  dead fast, in a rush

σφήνα (1): (s’FIN-ah)  dangerous overtaking whilst driving; literally; “a wedge”

σφήνα (2): (s’FIN-ah) to gatecrash, to intrude; literally; “a wedge”

σφίγγουν οι κώλοι: (s’FIG-oon ee collie) the going gets tough; literally, “asses are tightening”

σφίχτερμαν:  (s’FEE-h’terr-man) musclehead, meathead,  built like a brick shit-house

σφίχτης:  (s’FEE-h’tiss) musclehead, meathead, built like a brick shit-house

σφιχτοκουράδας: (s’fee-h’toh-koor-AD-ass) anal (in the psychobabble sense)

σφιχτοκώλης (1): (s’fee-h’toh-KOLL-iss) anal (in the psychobabble sense); literally, “tight-assed”

σφιχτοκώλης (2): (s’fee-h’toh-KOLL-iss) stingy; literally, “tight-assed”

σφιχτοκώλης (3): (s’fee-h’toh-KOLL-iss) not amenable to anal sex (in the psychobabble sense); literally, “tight-assed”

σφουγαρίστρα: (s’foo-gar-ISS-trah) fugly woman; literally, a mop

σφύρα μου κλέφτικα:  (s’FEER-ah moo KLEFF-tick-ah)  give me a shout; literally, “whistle to me thief-style”

σφυρίχτερμαν: (s’fee-RIH-h’terr-man) gay bodybuilder-type

σφυρίχτρα (1): (s’fee-RIH-h’trah) whistleblower

σφυρίχτρα (2): (s’fee-RIH-h’trah) flamboyant gay; literally, “a whistle”

σφυριχτρούλα: (s’fee-RIH-h’TROOL-ah) flamboyant gay; literally, “a whistle”

σφυριχτρούλης: (s’fee-RIH-h’TROOL-iss) flamboyant gay; literally, “a whistle”

σωβρακολογείς;  (sovv-rack-oh-log-ISS?) wordplay on “are you serious?” à la “are you cereal?” Literally, “are you underwearing?”

σωματοδομισμός:  (som-ah-toh-dom-iz-MOSS) bodybuilding (archaic)

σώπα ρε μεγάλε!:  (SOPP-ah reh meg-AL-eh) no shit, Sherlock!

σωραίος: (sore-EH-oss) you’re cool, you da bomb

σωσίβιο:  (sauce-IVV-ee-oh) spare tire, love handles

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s